جستجو در وبلاگ

درباره ما

آخرين مطالب

بایگانی

آمار وبلاگخرید و فروش آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 130 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 320.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 77 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 190.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 92 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 215.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 100 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 235.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 83 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 220.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا 114 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان مسکونی 265.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، فروش آپارتمان در ابن سینا اصفهان، آپارتمان مسکونی در ابن سینا اصفهان، متراژ آپارتمان مسکونی فروشی در ابن سینا، قیمت خرید آپارتمان مسکونیادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:51 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید و فروش آپارتمان لوکس در فلاک در شهرک غرب

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 136 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.250.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 130 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.300.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 135 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.450.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 160 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.800.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 120 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.250.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 140 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.800.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 131 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.703.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران 136 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غرب 1.088.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید آپارتمان مسکونی لوکس در شهرک غرب، آپارتمان مسکونی در فلامک، متراژ آپارتمان لوکس در فلامک تهران، قیمت فروش آپارتمان لوکس در فلامک شهرک غربادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:50 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید و فروش آپارتمان لوکس در دزاشیب

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 95 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 905.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 125 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 1.087.500.000 تومان

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 125 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 1.062.500.000 تومان

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 120 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 1.320.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 92 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 700.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی 200 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 3.600.000.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان مسکونی در دزاشیب، آپارتمان برای خرید و فروش در دزاشیب، آپارتمان مسکونی برای فروش در تهران، متراژ آپارتمان مسکونی، قیمت خرید آپارتمانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:50 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید و فروش آپارتمان در حکیم نظامی اصفهان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 132 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 858.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 80 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 560.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 106 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 424.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 71 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 295.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 200 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 1.260.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 130 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 260.000.000 تومان

خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان 115 متر مربع، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی 552.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید آپارتمان مسکونی در اصفهان، آپارتمان مسکونی در حکیم نظامی، خرید آپارتمان در منطقه حکیم نظامی اصفهان، متراژ آپارتمان در اصفهان، قیمت فروش آپارتمان مسکونی در حکیم نظامیادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:50 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید زمین مسکونی در تبریز تا 1000 متر

زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز 760 متر مربع، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریز 983.000.000 تومان

زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز 750 متر مربع، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریز 7.500.000.000 تومان

زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز 760 متر مربع، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریز 11.500.000.000 تومان

زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز 809 متر مربع، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریز 1.300.000.000 تومان

زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز 756 متر مربع، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریز 1.060.000.000 تومان

کلمات کلیدی: زمین مسکونی فروشی در تبریز، زمین مسکونی برای خرید و فروش در تبریز، زمین مسکونی در آذربایجان شرقی، متراژ زمین مسکونی برای فروش در تبریز، قیمت خرید زمین مسکونی در تبریزادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:49 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید آپارتمان مسکونی در بندر انزلی

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 239 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 900 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 1.800.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 470 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 1160 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 4.500.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 220 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 119 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 550.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 370 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 1000 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 250.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 200 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 800 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 650.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 170 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 446 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 500.000.000 تومان

آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی 140 متر مربع، مساحت زمین مسکونی 8130 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 8.130.000.000 تومان

کلمات کلیدی: آپارتمان مسکونی در بندر انزلی، آپارتمان مسکونی برای فروش در شمال، خرید آپارتمان در شمال کشور، متراژ آپارتمان مسکونی، مساحت زمین مسکونی، قیمت خرید آپارتمانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:49 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

خرید آپارتمان لوکس در صادقیه تهران

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 91 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 518.700.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 108 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 420.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 110 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 370.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 125 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 725.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 118 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 580.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 135 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 610.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 90 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 285.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 135 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 1.010.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 68 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 268.000.000 تومان

خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه 85 متر مربع، قیمت خرید آپارتمان 400.000.000 تومان

کلمات کلیدی: خرید آپارتمان لوکس در تهران، آپارتمان مسکونی لوکس در صادقیه تهران، آپارتمان برای خرید و فروش در صادقیه، متراژ آپارتمان مسکونی در صادقیه، قیمت خرید آپارتمانادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:48 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

جایگزینی مسکن مهر پردیس با بافت فرسوده تهران

به گزارش ایسنا، یکی از سازندگان مسکن مهر به نام آقای ایرج رهبر در رابطه با پروژه مسکن مهر پردیس، به جایگزینی مسکن مهر پردیس با بافت فرسوده تهران اشاره نمود و عنوان کرد: شاید بهتر بود به جای پردیس، برای ساخت واحدهای مسکونی مسکن مهر، در بافت فرسوده ی تهران اقدام به ساخت و ساز و تهیه ملک مسکونی می نمودیم.

ایشان از شرایط سخت ساخت و ساز املاک مسکونی در پردیس خبر داد و اظهار نمود: شرایط سخت و خشن و توپوگرافی نامناسب محل پروژه مسکونی مسکن مهر، باعث شده است ما 5 سال در این منطقه گرفتار شویم. جغرافیای خشن و کوه های ناهموار موجود در منطقه، باعث شده است هزینه های زیر ساخت ها تا حد زیادی بالا رود. شاید اگر در مکان دیگری ساخت و ساز و تهیه مسکن صورت می گرفت، تامین هزینه ها راحت تر می شد.

وی افزود: می توانستیم به جای پردیس در داخل بافت فرسوده ی تهران زمین های ارزان قیمت مسکونی را تهیه نماییم و ساخت مسکن و املاک مسکونی را در آنجا به انجام برسانیم. درست است که طرح مسکن مهر هزینه ها را حذف نموده بود اما جانمایی نامناسب باعث بالا رفتن هزینه های ساخت و ساز و تولید مسکن گردید. به نظر من کنار گذاشتن کامل پروژه مسکن مهر اشتباه بود و به جای کنارگیری از ساخت و ساز در مسکن مهر بهتر بود اشکالات آن مرتفع می گردید.

کلمات کلیدی: زمین های ارزان قیمت مسکونی، ساخت مسکن، املاک مسکونی، طرح مسکن مهر، ساخت و ساز، تولید مسکن، پروزه مسکن مهر، تهیه مسکن، واحدهای مسکونی مسکن مهر، ساخت و ساز و تهیه ملک، مسکن مهر پردیس، سازندگان مسکنادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:48 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

تسهیلات مسکن به کمک فروش هزاران ملک می آید

به گزارش ایسنا، هزاران واحد مسکونی در استان خراسان به فروش رسیده است و دلیل عمده ی فروش واحدهای مسکونی و املاک مسکونی فوق، تسهیلات مسکن و وام مسکن بوده است که بانی اصلی آن بانک مسکن می باشد.

با تلاش کارکنان بانک مسکن در استان خراسان جنوبی تعداد 32 هزار واحد مسکونی و ملک مسکونی د قالب واحدهایی در پروژه های مختلف به فروش رسید. واحدهای مسکونی مسکن مهر، مسکن روستایی و بافت فرسوده از جمله املاک مسکونی هستند که با همت بانک مسکن در استان خراسان جنوبی، به فروش رسیده اند.

فروش منازل مسکونی فوق، به صورت اقساطی انجام شده است. آقای محمد پورقربانی، مدیر شعب بانک مسکن در استان خراسان جنوبی در این باره عنوان نمودند: حدود 37 هزار واحد مسکونی در قالب پروژه های مختلف مانند مسکن مهر، مسکن روستایی و بافت فرسوده در این استان ساخته شده اند و برای ساخت و ساز آنها در استان برنامه ریزی هایی انجام شده است. از این تعداد ملک مسکونی در استان، تاکنون بیش از 32 هزار واحد مسکونی به فروش اقساطی رسیده است.

آقای پورقربانی افزود: از ساخت و ساز در پروژه مسکن مهر، 1.6 درصد از واحدهای مسکونی برای این پروژه سهم استان خراسان جنوبی بوده است. اولین پروژه مسکن مهر در این استان ساخته شده است. نام این پروژه مسکونی، پروژه یک هزار واحدی قائن بوده است. این پروژه مسکونی و ساخت و ساز آپارتمان های مسکونی در سال 1386 در این استان انجام شده است که نشان از پشتکار و تلاش بانک مسکن در این استان دارد.

کلمات کلیدی: ساخت و ساز درپروزه مسکن مهر، واحدهای مسکونی، اولین پروژه مسکن مهر، ساخت و ساز آپارتمان های مسکونی، بانک مسکن، مدیر شعب بانک مسکن، ملک مسکونی، املاک مسکونی، تسهیلات مسکن، وام مسکن، فروش واحدهای مسکونیادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:47 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

بنای معماری در جردن از تخریب نجات یافت

اقتصاد مسکن از معماری کاخ ثابت پاسال در خیابان جردن می نویسد. این کاخ تاریخی در تهران از آثار ارزشمند معماری در کشور می باشد. در انتهای شمالی خیابان جردن، خانه اس قرار گرفته است که روزی بزرگ ترین خانه برای روسای بوده است. معماری فرانسوی کاخ و معماری منحصر به فرد آن، هنوز بعد از سالیان زیباست.

هنرهای معماری به کار رفته در دکوراسیون داخلی کاخ چشم نواز است. معماری سنتی موجود خانه در نوع خود بی نظیر است. حدود سال 43 برای ساخت این ساختمان مسکونی تاریخ اقداماتی صورت پذیرفت. این بنای تاریخی هم معمار ایرانی داشت و هم معمار خارجی. برای ساخت این ملک مسکونی 12 سال زمان صرف شد.

این نوع بناها هویت معماری، هنر معماری، ارزش های فرهنگی و هنر ساخت و ساز را به خوبی نمایان می نمایند. خبر از تخریب این بنای معماری کهن بود و اشکالاتی را در طرح تفصیلی به وجود آورده بود. با گزارشی که از شورای شهر تهران انجام شده است اظهار داشتند که طرح تفصیلی علاوه بر شکایت مردم مشکل خود ما نیز بوده است. مشاور در طرح تفصیلی پهنای باغ را به پهنای ساختمان اضافه نموده است.

این ساختمان که ارزش هنر معماری در آن وجود دارد و یک الگوی معماری بی نظیر است باید از تخریب هایی یدا کند. طبق آخرین گزارشات، مدیر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی عنوان نمود: ما به پرونده این بنای معماری سنتی وارد شده ایم و نامه و اخطار هم داده ایم. فرآیند ثبت در حال طی شدن است. به زودی این اثر معماری به عنوان اثر ملی ثبت خواهد شد.

کلمات کلیدی: ارزش هنر معماری، الگوی معماری، احیاء میراث فرهنگی، بنای معماری سنتی، اثر معماری، هویت معماری، هنر معماری، هنر ساخت و ساز، بنای معماری کهن، معمار ایرانی، معمار خارجی، ملک مسکونی، کاخ ثابت پاسال، معماری منحصر به فردادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : - ساعت 10:47 ب.ظ - روز جمعه 1 اردیبهشت 1396    |  

 

تعداد صفحات :42   <   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   >  
استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز است.